In onze school hebben we een traditie van kwaliteitsonderwijs en van een katholieke en Vlaamse opvoeding in een open “openluchtschool” met respect voor andere culturen.

We willen deze traditie verder zetten en alle kinderen maximale kansen geven tot ontplooiing en ontwikkeling. Onze school is opgericht in 1936 als een openluchtschool om zo de kinderen dichtbij de natuur in zuivere lucht op te voeden.

De geopende klasramen versterken het fysische door stimulans tot lichaamsbeweging en het psychische : meer invloeden en interesses van de leerlingen worden opgewekt en nodigen uit tot een open visie op de wereld.

We willen de kinderen een degelijke intellectuele, sociale en religieuze vorming geven. Dit alles in een sfeer van openheid en discretie bij het luisteren naar en observeren van de kinderen.

We willen hen respect en verantwoordelijkheid bijbrengen voor de natuur en het milieu. Door hen voldoende speelruimte te geven, worden ze aangezet tot veel lichaamsbeweging. Er wordt zowel in de school als buitenschools veel aandacht besteed aan de sportieve ontplooiing van ieder kind.

De school streeft de totale persoonsvorming van de kinderen na. Zij heeft aandacht voor de sociale,
emotionele en motorische vaardigheden, creativiteit en kennis.

Dit gebeurt in een sfeer van geborgenheid en veiligheid waarin kinderen worden aangespoord tot zelfstandig werken.

We volgen onze kinderen op met een leerlingvolgsysteem (LVS) en met observaties. Bij problemen worden we tijdens multidisciplinair overleg (MDO) bijgestaan door mensen van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders die via toetsen, rapporten en oudercontacten op de hoogte worden gehouden.

Huistaken en lessen worden gestructureerd aangeboden om het zelfstandig werken te stimuleren.

Vernieuwingen in het onderwijs worden op een open en kritische manier bekeken en ingepast in het denken en handelen van de leerkrachten in hun klas. Hiervoor maken zij een haalbare planning op en blikken regelmatig terug of deze vernieuwing evolueert zoals gepland.

De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Zij dragen een christelijke visie uit in hun waarde beleving.

Ze trachten zich in te leven in de ervaringswereld van de kinderen en houden rekening met de individuele leerling.

In de verschillende lessen en activiteiten werken ze aan denk-, en communicatievaardigheden, groei in waarden en attitudes.

In de rapportering streven de leerkrachten naar een evenwichtige weergave van de vorderingen van het totale kind. Ze werken samen met het C.L.B., de pedagogische begeleiding, de navormingsdiensten en de parochie ter ondersteuning van de gekozen prioriteiten.

De directie helpt, stimuleert en bemoedigt de leerkrachten in het uitvoeren van hun opdracht. Zij ziet erop toe dat de visie, verwoord in deze tekst ook werkelijk gestalte krijgt.

De inrichtende macht zet zich in voor een oprechte betrokkenheid bij het onderwijs: ze streeft een
open communicatie na met alle participanten en houdt een gestructureerd overleg bij het verdelen van het lestijdenpakket. Het schoolbestuur investeert in educatief materiaal en past onmisbare accommodaties aan de bestaande noden van leerkrachten en leerlingen aan.

We willen samen werken aan een ongedwongen sfeer die ervoor zorgt dat ouders op een vlotte manier contacten kunnen leggen met leerkrachten en directie.
Wij bieden ouders kans tot actief participeren in het schoolgebeuren (oudercomité, feestcomité, middagouders, …)